HỘI THÁNH
TỔ CHỨC

HỘI THÁNH
LÃNH ĐẠO

Mục sư Nguyễn Ngọc Dũng

Quản Nhiệm Hội Thánh

MS Trương Duy Từ

Phụ Tá Quản Nhiệm

MSNC Lê Đức Trịnh

Phụ Tá Quản Nhiệm

Đặc trách Điểm nhóm Thạnh Xuân.

Chấp sự Trịnh Quang Huy

Thư Ký Hội Thánh

Trưởng ban Thờ phượng
Đặc trách Thanh niên.

Chấp sự Nguyễn Minh Cảnh

Phó Thư Ký Hội Thánh

Đặc trách Trung niên.

Chấp sự Lê Thị Hoàng Oanh

Thủ Quỹ Hội Thánh

Đặc trách Thanh tráng.

Chấp sự Huỳnh Mai Thiên Quốc

Phó Thủ Quỹ Hội Thánh

Đặc trách Thiếu niên.
Trưởng ban Tiếp tân - Trật tự.

Chấp sự Trần Thị Mỹ Dung

Ủy Viên

Trưởng ban Cơ đốc giáo dục.

Chấp sự Tăng Anh Tuấn

Ủy Viên

Phó Đặc trách Điểm nhóm Tân Phong.
Trưởng ban Thăm viếng - Tương trợ.
Trưởng ban Trang trí.

Chấp sự Văn Công Thanh

Ủy Viên

Đặc trách Điểm nhóm Tân Phong.

Chấp sư Nguyễn Nhật Thạch

Ủy Viên

Trưởng ban Cơ sở vật chất - Bảo vệ.

Chấp sự Võ Thành Long

Ủy Viên

Trưởng ban Cầu nguyện.

Chấp sự Lâm Văn Quang

Ủy Viên

Phó Đặc trách Điểm nhóm Thạnh Xuân.

Chấp sự Diệp Huỳnh Nhân Tâm

Ủy Viên

Trưởng ban Tương trợ.