Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành
Chương Trình Thờ Phượng – Chúa nhật 12-07-2020

Chủ đề: THEO ĐUỔI MỤC ĐÍCH

Câu Gốc: Ma-thi-ơ 6:33
Nhưng trước hết, hãy tìm-kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công-bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.

Giảng Luận: Mục Sư Lê Đức Trịnh
HDCT: Chấp sự Lê Thị Hoàng Oanh