Chúa Nhật 13-09-2020

886

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành
Chương Trình Thờ Phượng – Chúa nhật 13-09-2020

Chủ đề: QUYỀN TỂ TRỊ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Câu Gốc: Giô-suê 4:24
Hầu cho các dân-tộc thế-gian biết rằng tay của Đức Giê-hô-va là rất mạnh, và cho các ngươi kính-sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi luôn luôn.

Giảng Luận: Mục Sư Lê Đức Trịnh
HDCT: Chấp sự Trần Thị Mỹ Dung

Website: https://httltohienthanh.org
https://www.youtube.com/c/HTTLToHienThanh
Facebook: https://www.facebook.com/HTTLToHienThanh.org