Chúa Nhật 06-09-2020

854

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành
Chương Trình Thờ Phượng – Chúa nhật 06-09-2020

Chủ đề: QUYỀN TỂ TRỊ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Câu Gốc: Giô-suê 1:8
Quyển sách luật-pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy-gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn-thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may-mắn trong con đường mình, và mới được phước.

Giảng Luận: Mục Sư Nguyễn Ngọc Dũng
HDCT: Chấp sự Trịnh Quang Huy

Website: https://httltohienthanh.org
https://www.youtube.com/c/HTTLToHienThanh
Facebook: https://www.facebook.com/HTTLToHienThanh.org