Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành
Trường Chúa Nhật – Chúa nhật 16-08-2020

Bài 59: KÊU GỌI XÂY LẠI ĐỀN THỜ

Câu Gốc: Nê-Hê-Mi 2:18b
Chúng nói: Hè, ta hãy chỗi dậy và xây-sửa lại! Vậy, chúng được vững-chắc trong ý nhứt-định làm công-việc tốt-lành nầy.

Giáo viên: Mục sư Trương Duy Từ