Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành
Chương Trình Thờ Phượng – Chúa nhật 24-05-2020

Chủ đề: MỤC ĐÍCH CHÚA THĂNG THIÊN

Câu Gốc: Giăng 16:7b
Vì nếu ta không đi, Đấng Yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu; song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến.

Giảng Luận: Mục sư Nguyễn Đình Tín
HDCT: Chấp sự Huỳnh Mai Thiên Quốc