Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành
Chương Trình Thờ Phượng – Chúa nhật 26-07-2020

Chủ đề: NHẬN BIẾT CHÚA

Câu Gốc: Phi-lip 3:8
Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận-biết Đức Chúa Jêsus-Christ là quí hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều-bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm-rác, hầu cho được Đấng Christ

Giảng Luận: TĐ. Châu Thanh Thiên Ngọc
HDCT: Chấp sự Trần Thị Mỹ Dung