Truyền Giảng 02-01-2021

817

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành
Chương Trình Truyển Giảng – Thứ Bảy 02-01-2021

Chủ đề: TRỞ VỀ

Câu Gốc: Lu ca 15:18
Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha, mà rằng: Thưa cha, tôi đã đặng tội với trời và với cha.

Giảng Luận: Mục sư Nguyễn Ngọc Dũng
HDCT: Bà Quang Thị Thành Tín

Website: https://httltohienthanh.org
Kênh Youtube: https://www.youtube.com/c/HTTLToHienThanh
Facebook: https://www.facebook.com/HTTLToHienThanh.org