Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành
Chương Trình Truyển Giảng – Thứ Bảy 04-07-2020

Chủ đề: ĐƯỜNG ĐẾN SỰ SỐNG

Câu Gốc: Giăng 14:6
Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.

Giảng Luận: TĐ. Châu Thanh Thiên Ngọc
HDCT: Cô Trương Thị Phan Thiết