Chúa Sắm Sẵn

139

(Sáng-thế-ký 22:14)

Áp-ra-ham kinh nghiệm chính Đức Chúa Trời. Niềm tin Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn của Áp-ra-ham được củng cố bởi một kinh nghiệm sống ngày hôm ấy trên núi Mô-ri-a. Áp-ra-ham trở về không chỉ với niềm tin vốn có nơi Đức Chúa Trời là Đấng chu cấp, nhưng với kinh nghiệm mới mẻ về chính Ngài, về bản chất của Ngài. Ông đặt tên chỗ đó là “Giê-hô-va Di-rê.”Khi có một kinh nghiệm về Chúa sắm sẵn chúng ta hiểu sự cung ứng của Ngài. Chúng ta nhìn thấy sự trọn vẹn của điều Ngài chu cấp. Ngài chu cấp đúng thời điểm, đúng nhu cầu của chúng ta. Đức Chúa Trời là Đấng nhìn thấy ngày mai của chúng ta. Theo câu 14 Di-rê có nghĩa là “cung ứng” và cũng có nghĩa là “nhìn thấy trước.” Áp-ra-ham muốn nói rằng vì Chúa đã nhìn thấy những gì chúng ta có cần ngày hôm qua, Ngài sẽ cung ứng cho chúng ta điều ấy ngày hôm nay. Đức Chúa Trời biết rõ những gì chúng ta có cần cho ngày mai và Ngài đã chuẩn bị cho chúng ta nhu cầu đó. Ngài sắm sẵn trước khi chúng ta cần. Trước khi Áp-ra-ham leo lên núi, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị một con chiên bị mắc kẹt trong bụi cây nơi đó. Khải-huyền 13:8 cho biết “Chiên Con của Đức Chúa Trời đã bị giết từ buổi sáng thế.” Trước khi con người được Đức Chúa Trời nắn lên từ bụi đất, Ngài đã sắm sẵn một sinh tế cho tội lỗi chúng ta.

Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời sẽ chu cấp. Khi lên đường đến núi Mô-ri-a, để dâng con mình là Y-sác, Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời là Đấng sẽ sắm sẵn, vì khi Y-sác hỏi ông, “củi lửa có sẵn rồi, nhưng chiên con ở đâu để dâng tế lễ thiêu?” Áp-ra-ham đáp, “Con ơi, Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn chiên con làm của lễ thiêu!” Áp-ra-ham không thể biết trước Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho ông một con chiên để làm của lễ thiêu thay thế cho Y-sác như thế nào nhưng ông làm theo lời Đức Chúa Trời vì tin cậy nơi Ngài. Câu trả lời của ông cho Y-sác là một xác định đức tin về sự chu cấp của Đức Chúa Trời và cũng là một lời tiên tri.

Ngài chu cấp trước khi chúng ta mở miệng cầu xin. Áp-ra-ham đã không cầu hỏi Ngài. Có thể ông không biết phải cầu xin điều gì hay thế nào cho vấn đề này. Nhiều khi chúng ta không biết chúng ta cần gì. Nhưng Đức Chúa Trời không giữ lại điều Ngài sắm sẵn cho chúng ta vì sự ngu muội của chúng ta, nhưng giống như một người cha yêu thương, Ngài thường làm chúng ta ngạc nhiên khi Ngài cho chúng ta đúng điều chúng ta cần. Chúng ta được phước không phải bởi điều Đức Chúa Trời chu cấp, nhưng bởi cách Ngài chu cấp cho nhu cầu ấy khiến chúng ta lớn lên trong đức tin, mạnh mẽ trong sự trông cậy Ngài. Khi chúng ta thờ phượng Chúa Ngài chu cấp mọi nhu cầu cho chúng ta. Áp-ra-ham nói rõ cho những người đầy tớ là ông đi đến nơi đó để thờ phượng Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đặt sự thờ phượng Đức Chúa Trời trước, Ngài nhìn thấy những nhu cầu của chúng ta và chu cấp cho chúng ta. Những người kinh nghiệm sự chu cấp của Chúa là những người trước hết thờ phượng Chúa. Khi chúng ta nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng Chu Cấp, chúng ta không ngại dâng cho Ngài những gì Ngài ban cho chúng ta.

Đôi khi Chúa dùng sự ban cho của Ngài để thử chúng ta. Đối với Áp-ra-ham, Y-sác là con thừa tự là hiện thân của những lời hứa về sự chu cấp và ban cho của Đức Chúa Trời cho tương lai của ông. Nhưng khi Đức Chúa Trời bảo ông hãy dâng Y-sác cho Ngài, ông không ngần ngại làm theo Lời Ngài. Chúng ta có sẵn lòng dâng cho Chúa điều Ngài đã ban cho trước khi Ngài ban những gì Ngài đang dành sẵn? Chúng ta tìm sự bình an nơi những tài vật, những sự Ngài chu cấp hay tìm Đấng Chu Cấp? Lòng rộng rãi tuôn chảy từ những cuộc đời đã kinh nghiệm sự chu cấp của một Giê-hô-va Di-rê trong đời sống của họ. Ngài là Đấng Chu Cấp đã trở nên sinh tế cho chúng ta. Đồi Gô-gô-tha bày tỏ cho chúng ta sự lớn lao trong sự chu cấp của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Tại đó Ngài mở ra những cánh cửa của sự chu cấp mà con người chưa bao giờ biết.

Xin Chúa giúp chúng ta tin cậy nơi Ngài là Đức Giê-hô-va Di-rê của chúng ta.