Người Truyền Tin

27

(Công-vụ các sứ đồ 1:8)

Người ta thường nói vạn sự khởi đầu nan. Hầu như bất kỳ việc gì bắt đầu cũng đều khó. Việc càng quan trọng bắt đầu càng khó khăn. Bởi vậy cho nên muốn thực hiện một công tác mới cách thành công, ai nấy đều cần phải chuẩn bị cách chu đáo. Công tác quan trọng của Hội Thánh ban đầu là công tác truyền giáo. Công tác này đòi hỏi sự vâng phục, tin cậy, dấn thân và thường xuyên tương giao với Chúa qua sự cầu nguyện, học Kinh Thánh, thờ phượng, chứng đạo. Để chuẩn bị cho sự hầu việc Chúa cách ý nghĩa và kết quả, môn đồ của Chúa cần siêng năng học Lời Chúa để hiểu rõ lời hứa cùng công tác Chúa trao phó. Khi đã hiểu rõ thánh ý và đường lối của Chúa, môn đồ của Chúa cần sống theo lời Chúa đã phán truyền hầu có thể làm trọn công tác Chúa trao phó.

Sau khi sống lại và trước khi về Trời, Chúa Giê-xu đã ban sứ mệnh cuối cùng cho các môn đệ của Ngài, đó là Đại Mệnh Lệnh được ghi lại trong Ma-thi-ơ 28:19-20. Mệnh lệnh Chúa truyền không chỉ cho môn đệ của Ngài nhưng cho tất cả các Cơ Đốc nhân trong mọi thời đại. Chúng ta cần phải ghi nhớ Đại Mệnh Lệnh và cũng phải thực hành nữa. Nhiều người có lòng sốt sắng làm chứng về Chúa cho người khác nhưng không có kết quả. Vì sao? Vì thiếu quyền năng của Chúa Thánh Linh. Chúa hứa: “Nhưng khi Chúa Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất”. Chúa Giê-xu dạy các môn đệ phải làm chứng về Ngài cho mọi người nhưng trước hết phải chờ đợi Chúa Thánh Linh. Cũng vậy, Chúa giao cho mỗi người trong chúng ta một trọng trách, nhưng chúng ta cần phải hoàn thành trọng trách đó bằng năng quyền của Chúa Thánh Linh. Trong thực tế, chúng ta thường thích lao đầu vào công việc với sức lực và sự khôn ngoan của riêng mình, có khi chúng ta chạy trước chương trình của Chúa. Quyền năng của Chúa Thánh Linh ban cho mỗi người không chỉ giới hạn trong phạm vi sức mạnh vượt quá bình thường, nhưng quyền năng ấy bao gồm lòng can đảm, mạnh dạn, tin quyết, cái nhìn sáng suốt và uy quyền để bắt phục người nghe. Con dân Chúa đã từng trải nghiệm sự đầy dẫy Chúa Thánh Linh nhiều lần khi họ gặp những trở ngại mới. Những người bình thường có thể làm những việc phi thường vì Thánh Linh của Chúa hành động trong đời sống họ. Vì thế, để kết quả trong việc làm chứng về Chúa, chúng ta cần có năng quyền của Chúa Thánh Linh.

Các môn đồ có bổn phận đi ra truyền giáo khắp nơi, khởi sự ở nơi gần, rồi đến những nơi xa hơn, cho đến khi chu toàn trách nhiệm. Từ gần đến xa, từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp là tiến trình tự nhiên và hợp lý. Trẻ sơ sinh bú sữa, ăn cháo, ăn thức ăn tán nhuyễn trước khi có thể ăn cơm. Chúng nó tập lật, tập bò, đứng chựng, tập giữ thăng bằng trước khi có thể bước đi cách tự nhiên. Học sinh đến trường tập nhận diện phụ âm, nguyên âm trước khi ráp chữ và tập đọc từng chữ. Cũng vậy, môn đồ của Chúa thường được Chúa trao phó những bổn phận nho nhỏ trước khi Ngài ủy thác cho họ những nhiệm vụ lớn lao hơn.

Chúa Giê-xu biết sức lực của các môn đồ. Chúa biết khả năng của họ. Ngài muốn trao cho họ cách ách dễ chịu và cái gánh nhẹ nhàng. Khi môn đồ của Chúa dâng mình hầu việc Ngài, Chúa muốn công việc họ làm được đầy vui thỏa. Khi họ đi ra để làm chứng về Ngài, Chúa muốn họ đi ra với tấm lòng tràn ngập bình an và nét mặt rạng rỡ niềm vui. Khi họ mở miệng thuật lại ơn lành Chúa ban cho họ, Chúa muốn họ nói ra lời ân hậu, có ích cho người nghe. Khi có người nào hoặc gia đình nào tiếp đón họ cách niềm nở, họ nên dâng vinh hiển lên Chúa. Nếu có ai hất hủi, xua đuổi họ, họ cũng chẳng nên buồn. Khi họ cầu chúc lời bình an mà người ta đón nhận, đó là điều tốt; song nếu người ta không nhận thì lời cầu chúc đó lại thuộc về họ. Như vậy, dù gặp thuận cảnh hay nghịch cảnh, họ cũng vẫn cứ trung tín hầu việc Chúa hầu có thể mang đạo sự sống đến cho nhiều người.

Xin Chúa Thánh Linh ban quyền năng của Ngài cho chúng ta, để chúng ta dạn dĩ làm chứng cho mọi người biết về sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu.