Tình Yêu Của Chúa Cứu

75

Thế Giê-xu quá tuyệt vời, không gì có thể so sánh được vì Ngài sẵn sàng chịu chết thay cho toàn thể nhân loại. Và sự hy sinh của Chúa trên thập tự giá một lần đủ cả để cứu mọi người tin. Vậy nên, vì Chúa đã chịu chết vì mọi người thì mọi người cũng đều đã chết trong Ngài và với Ngài. Điều này có nghĩa là chúng ta được liên hiệp với Chúa trong sự chết của Ngài, con người cũ của chúng ta bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa, và mọi tội lỗi trong đời sống chúng ta phải bị tiêu diệt.

Sứ đồ Phao-lô trình bày chân lý rất rõ về việc một người tin Chúa thì phải chết đối với tội lỗi và sống lại một đời sống mới trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó là một đời sống được biến đổi, không sống cho chính mình hay vì mình, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại cho mình. Vì con người cũ của chúng ta đã chết với Chúa và chúng ta sống với con người mới thì chúng ta cũng phải có cái nhìn được đổi mới.
Chúng ta “không đánh giá một ai theo cách loài người nữa”. Đời sống chúng ta phải được biến đổi hoàn toàn từ trong cách nhìn, cách suy nghĩ, lời nói, và cả hành động. Chúng ta phải có cái nhìn đổi mới đối với những người xung quanh. Chúng ta phải nhìn mọi người với ánh mắt và tấm lòng yêu thương như Chúa của chúng ta đối với họ.

Từ khi tin Chúa, chúng ta trở nên một tạo vật mới trong Ngài, vì thế mỗi ngày đời sống chúng ta phải được biến đổi, những điều gì cũ phải để cho nó chết đi, và mọi sự chung quanh cuộc đời chúng ta đều phải trở nên mới. Mục đích cuộc đời chúng ta cũng phải thay đổi. Ưu tiên trong cuộc sống cũng phải thay đổi. Chúng ta sống dưới đất nhưng không còn chú tâm hướng về thế gian nữa, nhưng hướng về sự sống vĩnh cửu nơi thiên đàng. Khi chúng ta ở trong Chúa, sống một đời sống mới biến đổi thì chúng ta sẽ trở thành httltohienthanh@gmail.com– (+84) 28.3865.4276-www.httltohienthanh.org một nhân chứng cho quyền năng biến đổi của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đã có rất nhiều người kinh nghiệm được sự biến đổi diệu kỳ này. Sự biến đổi chỉ có thể xảy ra trong Chúa Giê-xu, nhờ đó mà Danh Chúa mới được rao ra và nhiều người biết đến. Một trong những đặc điểm của con người là có thể thay đổi. Tuy nhiên sự thay đổi này không bởi chính mình, bởi giáo dục hay môi trường xã hội nhưng bởi Chúa. Sự biến đổi bắt đầu khi chúng ta tiếp nhận sự sống thiên thượng. Đây là sự biến đổi mầu nhiệm xảy ra cho những ai ở trong Chúa Cứu Thế. Con người cũ với bản tính tội lỗi và hư hoại phải được biến đổi tận gốc rễ. Chúa không vá víu nhưng làm mới lại hoàn toàn con người bại hoại, sa ngã, tội lỗi của chúng ta. Chúa vẫn đang tiếp tục công tác tái tạo trên đời sống chúng ta.

Trong Chúa Cứu Thế chúng ta sẽ có một đường mới để bước đi. Đó là con đường của đức tin. Con đường đức tin không phải là con đường chúng ta vạch ra nhưng là con đường Chúa dẫn dắt, không phải con đường của ý riêng nhưng con đường theo ý Chúa. Đó cũng là con đường tự do vì chúng ta không còn bị ràng buộc bởi bản tính cũ. Chúng ta không bị nô lệ bởi tội lỗi, bởi những ham muốn xác thịt và trần gian vì “những sự cũ đã qua đi”. Con đường đức tin là con đường đầy thách thức nhưng cũng đầy hi vọng vì chúng ta không bám víu vào những giá trị trần gian nhưng hướng nhìn về “nhà của Chúa” trong cõi vĩnh hằng. Trong Chúa Cứu Thế sẽ có một mục đích mới cho đời sống. Mục đích mới của đời sống là hết sức sống đẹp lòng Chúa. Đối với Phao-lô, sống hay chết không phải là điều quan trọng, điều quan trọng là làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Mục đích mới của đời sống không chỉ nhắm đến sự cứu rỗi và phước hạnh chính mình nhưng còn hướng về người khác. Trong Chúa Cứu Thế chúng ta là những tạo vật mới. Chúng ta đã được Ngài tái tạo để từ đó bước đi trên con đường mới, con đường của đức tin, và tìm thấy mục đích mới cho đời sống.

Xin Chúa giúp chúng ta luôn được biến đổi mỗi ngày và sống cho Ngài.