Lễ Dâng con
Cha: Trần văn Tẻn
Mẹ: Trần Lệ Dung
Dâng con: Trần Tuệ Mẫn
Cử hành lễ: MSQN. Nguyễn Ngọc Dũng

Lễ Dâng con
Cha: Nguyễn Phước Thiện
Mẹ: Lương Thị Ý Nhi
Dâng con: Nguyễn Phước Thiên Ý
Cử hành lễ: MSQN. Nguyễn Ngọc Dũng

Lễ Dâng con
Cha: Nguyễn Sơn Hải Đăng
Mẹ: Nguyễn Phạm Linh Ân
Dâng con: Nguyễn Hải Thiên Trình
Cử hành lễ: MSQN. Nguyễn Ngọc Dũng

Lễ Dâng con
Cha: Phạm Ngọc Hồ Ân
Mẹ: Lê Khánh Tuyền
Dâng con: Phạm Ngọc Bảo Xuân.
Cử hành lễ: MSQN. Nguyễn Ngọc Dũng