Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành
Trường Chúa Nhật – Chúa nhật 09-08-2020

Chủ đề: DÂN GIU-DA BỊ ĐÀY QUA BA-BY-LON VA ĐƯỢC TRỞ VỀ

Câu Gốc: Giê rê mi 29:10
Vả, Đức Giê-hô-va phán như vầy: Khi bảy mươi năm sẽ mãn cho Ba-by-lôn, ta sẽ thăm-viếng các ngươi, sẽ làm trọn lời tốt-lành cho các ngươi, khiến các ngươi trở về đất nầy.

Giáo viên: TĐ. Châu Thanh Thiên Ngọc