“Nguyên Tắc Của Cải”

639

Xin kính mời quý tôi con Chúa đọc lại quyển sách đã phát hành từ nhiều năm qua và mới được tái bản gần đây, nhưng vẫn hết sức thiết thực và cập nhật trong việc hướng dẫn chúng ta sử dụng tiền bạc, của cải, cơ hội trên đất để đầu tư cho cõi đời đời. Đó là quyển: NGUYÊN TẮC CỦA CẢI của tác giả: Randy Alcorn.

Chúng ta đã biết:

“Chính Đức Chúa Giê-xu có phán rằng: Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh” (Công Vụ Các Sứ Đồ 20:35)

“Hãy cho, người sẽ cho mình” (Lu-ca 6:38).

Và chìa khóa Nguyên Tắc Của Cải ở đây là: Đức Chúa Trời sở hữu muôn vật, tôi chỉ là người quản lý tiền của Ngài! Tôi không thể mang của cải theo khi qua đời, nhưng tôi có thể gửi nó đi trước! Đức Chúa Trời cho tôi thịnh vượng không phải để nâng cao mức sống của tôi mà để nâng cao mức dâng hiến của tôi.

Cảm ơn Chúa đã cho nhiều anh chị em sau khi đọc xong quyển sách này đã phổ biến rộng rãi và khiến cho nhiều người được nhắc nhở, thức tỉnh trong việc dâng hiến tiền bạc cho Chúa cách rời rộng.

Lời Chúa trong Ma-la-chi 3:10 cho phép chúng ta “thử” Chúa trong việc dâng hiến một phần mười của cải cho Ngài, để nhận được phước nhiều đến nỗi không chỗ chứa!

  • Xin kính mời quý tôi con Chúa tìm đọc ngay quyển sách “NGUYÊN TẮC CỦA CẢI” của Randy Alcorn, với giá bìa 30.000 VNĐ.