Thập Tự Giá Của Đấng Christ

765

Mời quý Tôi tớ Chúa, Nhân sự và Con cái Chúa hãy tìm đọc quyển THẬP TỰ GIÁ CỦA ĐẤNG CHRIST vì:

Thập tự giá của Đấng Christ là trung tâm điểm của chương trình cứu chuộc mà Đức Chúa Trời đã hoạch định cho nhân loại và hình ảnh thập tự giá cũng là biểu tượng của Cơ Đốc giáo từ thuở khai sinh Hội Thánh ban đầu. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu thấu đáo ý nghĩa sâu nhiệm của nó.

Trong sự phát triển Hội Thánh. Để góp phần trong việc dịch thuật, phổ biến các ấn phẩm để làm phong phú hơn trong sự nghiên cứu về giáo lý, thần học trong Kinh Thánh. Quyển sách THẬP TỰ GIÁ CỦA ĐẤNG CHRIST của Tiến sĩ John R.W.Stott được Ban Dịch thuật của Viện Thánh Kinh Thần Học dịch và phát hành với mục đích đó.

Quyển sách này là một công trình nghiên cứu sâu sắc và nghiêm túc về ý nghĩa thần học của thập tự giá của Chúa Giê-xu. Có thể nói khó tìm được quyển sách kinh điển nào viết về thập tự giá sánh với tác phẩm này.

Quý Tôi tớ Chúa, nhân sự và con cái Chúa hãy tìm đọc quyển THẬP TỰ GIÁ CỦA ĐẤNG CHRIST để thấu hiểu, càng thêm lòng yêu Chúa và tận hiến cho Ngài.