Trường Chúa Nhật 08-08-2021

1020

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành,
Trường Chúa Nhật Trực Tuyến – Chúa Nhật 08-08-2021

Bài 28 – HAI NGƯỜI ĐÁNH BẠI MỘT ĐẠO BINH
Kinh Thánh: I Sa-mu-ên 13:1-14:23
Câu gốc: Phục Truyền 31:6
Giáo viên: Ms. Lê Đức Trịnh
Phụ tá Quản nhiệm

Website: https://httltohienthanh.org
Kênh Youtube: https://www.youtube.com/c/HTTLToHienThanh
Facebook: https://www.facebook.com/HTTLToHienThanh.org