Trong cuộc chiến thuộc linh, Sứ đồ Phao-lô dạy chúng ta “hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưa kế của ma quỷ”. Các khí giới đó là dây nịt lưng lẽ thật, áo giáp công chính, giày Tin Lành bình an, thuẫn đức tin, mão cứu chuộc, và gươm Thánh Linh là Lời Đức Chúa Trời. Tất cả khí giới này đều cần thiết nhưng chưa đủ nếu chưa được mặc lấy quyền năng của vũ khí quan trọng là cầu nguyện và cầu thay. Nếu chỉ cầu nguyện mà không trang bị các khí giới khác thì khác nào ra trận với tinh thần cao độ nhưng không có gươm giáo trong tay; ngược lại nếu có đủ các khí giới mà thiếu cầu nguyện thì khác nào cầm gươm nhưng không đủ sức mạnh để chiến đấu.

Sứ đồ Phao-lô nói: “Hãy nhờ Chúa Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.” Trước hết, ông dạy phải nhờ Chúa Thánh Linh, vì thật sự chúng ta không biết mình phải cầu xin điều gì cho xứng hiệp, nên phải nhờ Chúa soi sáng để chúng ta biết cầu nguyện đẹp ý Đức Chúa Trời. Tiếp theo là phải kiên trì và tỉnh thức, đừng bỏ cuộc cho dù chiến trận có khốc liệt đến đâu. Và điều đặc biệt là cầu thay cho tất cả thánh đồ, là những anh chị em cùng đức tin đang chiến đấu với chúng ta trong chiến trận thuộc linh chống lại ma quỷ và các thế lực vô hình khác. Cầu nguyện, cầu thay là khí giới phải kết hợp chặt chẽ với các khí giới của Đức Chúa Trời tạo nên sức mạnh thuộc linh vô song để con dân Chúa chiến đấu và đắc thắng trong cuộc chiến thuộc linh. Chiến trận này không phải để tiêu diệt ma quỷ nhưng để tháo ách của ma quỷ ra khỏi những tội nhân nhờ lẽ mầu nhiệm của Tin Lành, và cũng đập tan mọi sự ngăn trở khỏi chúng ta để chúng ta được tự do mọi bề mà mạnh mẽ, dạn dĩ công bố sứ điệp huyền nhiệm của Phúc Âm.

Sứ đồ Phao-lô bảo chúng ta hãy “cầu nguyện trong Thánh Linh,” nghĩa là cầu nguyện với lòng chân thành, hết lòng, hết linh hồn, hết trí và hết sức. Đó là cầu nguyện hợp với ý muốn của Chúa, đẹp lòng Ngài. Chúng ta cần cầu nguyện cho chính mình và cho anh chị em trong đức tin, là những người cùng chiến đấu với chúng ta. Chúng ta phải cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh, mọi nơi, ở nhà riêng cũng như ở nhà thờ. Sức mạnh để chiến đấu trong cuộc chiến thuộc linh này tùy thuộc vào sự cầu nguyện của chúng ta. Cầu nguyện nhiều thì chúng ta có nhiều sức, cầu nguyện ít chúng ta có ít sức, không cầu nguyện chúng ta không có sức. Trong cuộc chiến thuộc linh chúng ta sẽ nản lòng, đào ngũ khi nghĩ mình chiến đấu cô độc, nghĩ mình là người duy nhất còn kiên trì chiến đấu. Tiên tri lớn như Ê-li đã có lúc cảm thấy cô độc trong chiến trận khi sự thật còn có bảy ngàn người trong dân chúng còn chiến đấu như ông. Chúng ta không cô độc trong trận chiến thuộc linh này. Chúng ta có những người bạn cùng chiến đấu. Trong các thư tín của Phao-lô ông thường đề cập đến những người bạn cùng làm việc và chiến đấu với ông như Ép-ba-phô-đích.

Cầu nguyện là đặc ân của con cái Chúa. Cầu nguyện không phải là tiếng kêu của người đang chết đuối trong biển tội, “Lạy Chúa, cứu tôi với. Xin thương xót tôi cùng.” Bất cứ một tội nhân nào cũng có thể kêu cầu như thế. Nhưng chỉ những người là con cái Chúa, là người có Đức Thánh Linh của Chúa Cứu Thế ngự cùng mới có đặc ân được tương giao với Chúa trong sự cầu nguyện. Mỗi con cái Chúa đều được ban cho ân tứ cầu nguyện, đều có thể kêu xin quyền năng của Chúa Toàn Năng.Tai Chúa nghiêng qua để lắng nghe lời cầu nguyện của người công bình là những người đã tiếp nhận sự công chính của Đức Chúa Trời được tỏ ra trong Chúa Cứu Thế, đáp ứng Phúc Âm của Chúa Cứu Thế, và trung tín vâng phục Ngài. Đặc ân đi đôi với trách nhiệm, vì thế Chúa ban mệnh lệnh cho ta phải nhờ Thánh Linh mà cầu thay cho các thánh đồ. Đó cũng là mệnh lệnh tỉnh thức và bền đỗ. Tỉnh thức là chúng ta tập trung, hướng trọn vẹn con người mình đến Đức Chúa Trời, Đấng nghe lời khẩn xin của chúng ta. Bền đỗ là cầu nguyện liên tục để chúng ta nhận sức sống mới từ Chúa mỗi ngày chứ không phải chỉ đến với Chúa khi có nan đề khó khăn.

Xin Chúa giúp ta luôn bền đỗ, tỉnh thức, nhờ Thánh Linh mà cầu nguyện và cầu thay cho anh chị em mình.